Första steget i certifieringsprocessen är att ansöka om certifiering hos ett certifieringsorgan som har avtal med PBS, se www.plantbasedstandard.com för aktuella certifieringsorgan. Avtal tecknas mellan märkesanvändaren och certifieringsorganet. Revision bokas och genomförs av anlitat certifieringsorgan. Om avvikelser sätts vid revisionen ska verksamheten skicka in bevis på vidtagna åtgärder. Dessa granskas av certifieringsorganet och därefter tas beslut om certifiering alternativt att åtgärderna inte är tillräckliga. I de fall åtgärder behöver granskas ute i verksamheten görs ett uppföljande besök. Om märkesanvändaren inte inkommer med bevis på vidtagna åtgärder inom given tidsram eller om inkomna bevis på åtgärder bedöms otillräckliga blir revisionen underkänd och ny revision behöver genomföras. När vidtagna åtgärder har godkänts erhålls certifiering. Därefter sker regelbundna revisioner årligen.

Certifieringsprocessen återges även i följande flödesschema: