Första steget i certifieringsprocessen är att ansöka om certifiering här. Sedan tecknas avtal mellan märkesanvändaren och standardägaren. Revision bokas och genomförs av anlitat certifieringsorgan. Vid revisionen ska verksamheten skicka in bevis på vidtagna åtgärder. Dessa granskas av certifieringsorganet och därefter tas beslut om certifiering alternativt att åtgärderna inte är tillräckliga. I de fall åtgärder behöver granskas ute i verksamheten görs ett uppföljande besök. Om märkesanvändaren inte inkommer med bevis på vidtagna åtgärder inom given tidsram eller om inkomna bevis på åtgärder bedöms otillräckliga blir revisionen underkänd och ny revision behöver genomföras.

När vidtagna åtgärder har godkänts erhålls certifiering. Därefter sker regelbundna revisioner/egenrevisioner med 1 – 2 års intervall.

Certifieringsprocessen återges även i följande flödesschema:

För verksamheter utan fysisk hantering av oförpackade livsmedel sker påkoppling på redan certifierad producent där de aktuella produkterna tillverkas. Förutom att producenten kontrolleras enligt beskriven certifieringsprocess ovan, kontrolleras även den aktuella verksamheten genom årliga egenrevisioner för att säkerställa att standardkraven uppfylls.