Vi behöver spara och behandla personuppgifter, såsom kontaktperson, organisationsnummer, adress, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra licensiering och tillåta standardens märkning enligt dess regler.

Vi har fått dina uppgifter vid ansökningstillfället. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge avtalet gäller och upp till ett år efter avslutat avtal.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Certifieringsbolaget som utför revisionen hos er. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Plant Based Standard Sweden AB tel 010-788 20 50. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@plantbasedstandard.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.